Spirituell astrologi

Vi lever i en tid hvor menneskets forståelse av spiritualitet er i stor endring. Det medfører at forståelsen av hensikten med denne jordiske reisen som kalles livet gjennomgår dyptgripende omveltninger. Den kanskje viktigste endringen er den gryende bevisstheten om at vi som sjeler er her på jorden som individuelle mennesker fordi det er det vi mest av alt har lyst til!

Det personlige reisekart over psyken, også kalt fødselshoroskopet, gir direkte tilgang til informasjon om personlighetens sammenheng, struktur og oppbygning. Istedenfor å lete og grave seg frem til informasjon om hvem man er, så kan man med hjelp av astrologien gå rett til essensen av det enkelte individ.

De forskjellige religioner har hatt en tendens til å se jordelivet som en teststasjon….…hvor det undersøkes om vi holder mål eller skal kastes i skapelsens avfallsdunk, eller i verste fall pines til evig tid. En annen variant har vært å se jordelivet som et slags maskinelt hjul vi har blitt hengende fast i. Vi har av en eller annen uforståelig grunn vært så klønete at vi har rotet oss inn i tid/hjul maskinen og ikke kommer ut igjen før vi har sluppet taket i all jordisk begjær og avsluttet vårt gamle karma.

 

Det sies at mennesket må beherske ett språk for å kunne lære kunsten å tenke. Vi kan på samme måte forestille oss at vi må lære et kosmisk språk, hvis vi ønske rå tenke kosmiske tanker!

Denne spiritualiteten baserer seg på at vi er guddommelig skapende vesener som er her på jorden fordi vi selv ønsker og vil være akkurat her..….akkurat nå. Vi er med andre ord ikke lengre ofre for en hensynsløs guddommelig skapelsesakt…….eller ofre for et uforståelig spill og skjebnens til tider plagsomme innfall. Den nye spiritualiteten fjerner egoets dyrking av den gamle offerrollen og frisetter oss til å være eventyrere og oppdagere som utforsker individualitet og jordisk liv i tid/rom dimensjonen på stjerneskipet Jorden, fordi vi er så heldige å ha fått det akkurat slik vi ønsket oss.

Som eventyrere på denne reisen gjennom galaksen er vi så heldige å ha fått utlevert vårt helt eget reisekart. Inkludert i denne pakken er også en turhåndbok vi ble innskrevet i ved ankomsten til jordskipet Gaia. Dette reisekartet er skrevet på det kosmiske språk og kan også sees på som et noteark over den kosmiske melodi som er vår livssang. Som alle velskrevne kosmiske reisehåndbøker er denne laget i en multidimensjonal utgave, noe som vil si at det forandrer seg etter som bevisstheten til leseren er i endring. Et annet navn på det kartverket er astrologi, som jo betyr stjernenes logikk. Det sies at mennesket må beherske ett språk for å kunne lære kunsten å tenke. Vi kan på samme måte forestille oss at vi må lære et kosmisk språk, hvis vi ønske rå tenke kosmiske tanker!

Det astrologiske oppslagsverket er kjent for å ha blitt brukt til å se hvor ting befinner seg i tiden. Det hjalp mennesket til å koordinere vite når de skulle høste og så. Det har blitt brukt til personlige ting som å se når tiden var inne for å gripe makten, til å selge huset eller finne seg en passende livspartner. Man kan bruke kartet til å se hva som dukket opp rundt neste sving og slik være forberedt på livets mangfoldige hendelser. Denne bruken av astrologi eksisterer også i dag og går under betegnelsen spådomskunst.

Men reisehåndboken har også utviklet en avdeling hvor den beskrev den indre dimensjon. Astrologien skiftet fra å være spådomsorientert, til å bli en beskrivelse av den individuelle personligheten. Svært mange av de som utviklet nye psykologiske modeller har hatt stor inspirasjon og drahjelp fra den psykologiske astrologien. Det personlige reisekart over psyken, også kalt fødselshoroskopet, gir direkte tilgang til informasjon om personlighetens sammenheng, struktur og oppbygning. Istedenfor å lete og grave seg frem til informasjon om hvem man er, så kan man med hjelp av astrologien gå rett til essensen av det enkelte individ. Iblant blir astrologer så begeistret og betatt av det utrolige redskapet de har tilgjengelig at de glemmer at selv om man kan forstå og se hva horoskopet dreier seg om, så gjenstår fortsatt den største utfordringen. Å leve det! Som mennesket og astrologien hat utviklet en større forståelse av psyken og det indre landskap, så har også vår opplevelse av det ytre landskap endret seg! Når vi er bevisst oss selv og våre indre reaksjon og stemning får vi mulighet til å forandre vår reaksjon og bruke mer av det som kalles den frie vilje. Og jo mer fri vilje som finnes i den enkelte og verden som helhet, jo vanskeligere blir det å komme med eksakte spådommer. Psykologien og utforskningen av det indre landskap har vært et viktig steg for menneskeheten. Den har gjort at vi kan ta skrittet fra å være resultatet av et guddommelig skaperverk og fanget i skjebnens hjul, til å bli medskapere og frie til å forme vår egen fremtid, utvikling og virkelighet. Det kan sies så sterkt som at frem til den tiden vi lever i så har menneskets utvikling og skjebne fulgt en kurs som for det meste har vært forutbestemt og måttet skje med nødvendighet. Det magiske vendepunktet vi står i med begge bena er det punktet hvor fremtid for den enkelte og menneskeheten som helhet ikke lengre er fastlagt. Hva som skje videre er rett og slett avhengig av hva vi velger!!!

Det personlige fødselshoroskop blir, brukt på denne måten, et reisekart som gir oss direkte tilgang til bevissthet om og innsikt i sjelens intensjon

En av gavene vi begynner å åpne på dett stedet i vår utvikling er den nye dimensjonen av den astrologiske reisehåndboken. Som vår bevissthet åpnes mot nye horisonter kan vi gå fra den psykologiske dimensjonen av astrologien til den sjelelige. Det personlige fødselshoroskop blir da ett kart som viser deg sjelens intensjon med dette livet. Det er ikke lengre en bok som kun beskriver begrensinger og styrker ved din personlighet eller ytr e hendelser. Astrologien snakker til deg om hva din sjel er kommet for å erfare, oppleve og utfolde på livsreisen som er deg. Når vi går dypere inn i opplevelsen av oss selv skjer noe forunderlig. Vi er ikke lengre i kamp med ytre hendelser, siden vi vet at de skjer fordi det er vår sjels høyeste ønske og intensjon med jordelivet. Ideen om at noe som skjer er en slags straff, eller i det minste et onde vi burde vært spart for forsvinner. Det kan fortsatt være både plagsomt og smertefullt, men samtidig vet vi at det er vår sjels intensjon å erfare nøyaktig den plagsomme og smertefull e hendelsen som inntreffer. Vi kan avlyse misnøyen over og konflikten med vårt jeg. Sjelen har kommet til jorden for å erfare og oppleve nøyaktig det jeg og den natur vi er utstyrt med. Vi kan med andre ord ikke være feil, selv om vi ikke får til noe som helst. Vår sjel er ikke kommet for å oppnå et bestemt resultat. Den er rett og slett ikke så dum at den sier før avspark til jordelivet:” Hvis jeg ikke oppnår akkurat det målet og blir så og så rik, vellykket og flink, så anser jeg denne reisen for bortkastet og meningsløs. ” Sjelen har en mye dypere forståelse av hvorfor den er på denne reisen gjennom kontrastenes landskap. Den ønsker å erfare livet i sin fulle bredde. Det er med andre ord erfaringen som er viktig, ikke resultatet.

Det er på dette stedet den nye spirituelle astrologien åpner døren til essensen og gir oss direkte adgang til vår indre natur. Det personlige fødselshoroskop blir, brukt på denne måten, et reisekart som gir oss direkte tilgang til bevissthet om og innsikt i sjelens intensjon med det jordiske liv. Alt vi trenger å gjøre er å se og forstå at vår personlighet og livets beskikkelser er i absolutt harmoni med vår sjels intensjon. Dette gir oss tilgang på muligheten til å ta to av de viktigste valgene vi står overfor. Det første er å velge om vi vil være i kamp med de ytre hendelsene og den personlighet og identitet som sjelen har valgt å erfare gjennom i dette livet? Hvis vi velger å være ”på parti” med sjelens intensjon så vil vi skape en ny og velgjørende harmoni mellom vår sjel vårt jeg og livets tilskikkelser. Det andre valget vi får er hvordan vi ….ønsker å erfare/velger å leve ut…. vår sjels intensjon. Vi kan leve den ut med voldsomme svingninger, dramatikk sterke følelser og umenneskelige utfordringer. Eller vi kan velge å gjøre det enkelt, med letthet og en kjærlig holdning til oss selv og alt annet. Å gjøre det med letthet betyr ikke at man aldri har problemer i den ytre verden. Eksempler på høyt utviklede åndelige mennesker som gjør ting med letthet kan være Nelson Mandela og Dalai Lama. Den ene gikk gjennom motstand og lidelse r på det ytre plan som var ganske voldsomme, den andre er overhode for et land som er okkupert og i realiteten ikke finnes som selvstendig nasjon. Sjelens intensjon er å oppleve nettopp kontraster og motsetninger i den ytre verden. Veien til å følge sjelens intensjon på en god måte er dermed forskjellig fra menneske til menneske. Der Nelson Mandela ledet en voldelig motstansbevegelse og overtok makten i Sør Afrika, så er Dalai Lamas vei å akseptere situasjonen slik den er med ingen mulighet for snarlig løsning i sikte.

Målet med å ha en individualitet er derfor ikke å mestre alt og bli vellykket og selvrealisert på alle plan. Den nye åndelighet går seg til tider vill i troen på at virkelig åndelig mennesker skaper det perfekte liv for seg selv og alltid er vellykket, harmonisk og har kontroll over seg selv på det ytre og indre plan. Antagelig kan intet være lengre fra sannheten. Sjelens intensjon med det jordiske liv synes å være å erfare og oppleve det nye og ukjente. Med andre ord det som den verken har kontroll over eller vet hvordan ender! For å illustrere forskjellen på den psykologiske astrologi og den spirituelle vil jeg ta en rask gjennomgang av ett hovedtrekk med hvert de 12 stjernetegnene og se på forskjellen mellom tilfredsstillelse av jegets behov for kontroll og suksess og sjelens intensjon.

Sjelens stjernetegn

Væren

Sjelens intensjon med å fødes på frekvensen Vær er å utforske og oppleve ukjente sider av det å være et individ og ha en helt egen identitet. Jeget har en tendens til å tro at det må være uredd, sterkt og alltid like dyktig, mens sjelen egentlig ønsker å erfare hele mangfoldet av opplevelser som tilfaller et jeg. Tyren Sjelens intensjon er å erfare fullt og helt å være en del av den fysiske verden og hvordan man som individ skaper i det fysiske. Jeget har ofte et behov for å skape noe som gir trygghet, eller noe andre kan beundre og respektere deg for.

Mellomspill

Når jeget forstår at det er selve opplevelsen og tilstedeværelsen i verden som er det viktige, slutter det å fordømme seg selv for å ikke være bra nok. Dette gjelder alle stjernetegnene. Når jeget kan se mot sjelens intensjon vil det være fornøyd med seg selv fordi det faktisk allerede gjør det som er sjelens intensjon. Det er med andre ord 100 % vellykket uansett resultat i den ytre verden.

N.B! Jeget tror ofte at det er kommet for å mestre og perfeksjonere det som ligger i soltegnet. Sje- lens intensjoner ikke å mestre alt, men å oppleve mangfoldet i akkurat den frekvensen som fremtrer når man fødes med solen i et spesifikt stjernetegn.

Tvillingen

Sjelens intensjon er å erfare mangfoldet av tanker og ideer og leke seg med alle spørsmålene og utforske de uendelige  mulighetene som tankene gir tilgang på. Jeget har ofte ett behov for å ha de riktige meninger og  vite svaret på alt mulig.

Krepsen

Sjelens intensjon er å oppleve å elske seg selv og erfare  tilhørighet og utveksling av kjærlighet. Jeget har ofte en følelse av at det må velge mellom å ofre seg selv for andre, eller ofre andre for seg selv. Når jeget innser at det ikke har noen betydning om man er snill nok eller elsker/blir elsket nok slutter det å føle seg utilstrekkelig.

Løven

Sjelens intensjon er å erfare å gjennomstrømmes av
energi og være et fokuspunkt for livskraft.
Jeget har en tendens til å tro at andre må se hva det hol-
der på med og like det de ser.

Jomfruen

Sjelens intensjon er å erfare hvordan hver enkelt bit vir- ker i samspill med helheten og se hva som skjer når man velger den ene biten fremfor den andre. Valg og fokus er skapelse. Jeget har en tendens til alltid å ønske å velge den riktige biten på rett sted til rett tid. Med andre ord å mestre spil- let perfekt. Sjelens intensjon er å være med å spille.

Vekten

Sjelens intensjon er å erfare mangfoldet i forhold og utveksling og deling med andre individer. Jeget tror det må få til det perfekte forhold og skape varige og vellykte relasjoner. Når jeget innser at det er å erfare relasjoner som er det viktige, ikke varighet eller evig harmoni, så kan det se at det faktisk alltid arbeider med å utfolde sjelens intensjon.

Skorpionen

Sjelens intensjon er å erfare å være et fokuspunkt for intens og konsentrert kjærlighet. Jeget er ofte redd for å ikke få eller miste, siden følelsene er så intense. Når det innser at det er intensiteten som er det viktige kan det lettere samarbeide med sjelens intensjon.

Skytten

Sjelens intensjon er å lære å finne, velge og følge me- ning. Jeget får iblant problemer fordi det tror det må ha riktig mening og at det samme er sant og meningsfullt for alle.

Steinbukk

Sjelen intensjon er å erfare hvordan ting bygges opp og hvordan de rives ned. Jeget tror det må bygge det beste byggverket… eller i hvert fall være den mest effektive til å både bygge opp og rive ned.

Vannmann

Sjelens intensjon er å erfare å være et unikt individ sammen med andre unike individer. Jeget kan finne på å tro at det er en riktig måte å være unik på, eller at noen er mer unike enn andre. Som for alle andre tegn er det lett å være i harmoni med sjelens intensjon. Det gjelder i Vannmannens tilfelle rett og slett å innse at alle, inkludert en selv, alltid er unike individer sammen med andre unike individer.

Fisk

Sjelens intensjon er å se dråpen i havet og havet i dråpen. Jeget har en tendens til å tro at noe er bare havet og at noe annet er bare dråpen. Sjelen er kommet for å erfare begge deler… jeget prøver ofte å separere dråpen fra havet.