Absurde svar kommer fra et absurd utgangspunkt

Redctio ad absurdum: Naturvitenskap og kristenfundamentalisme Redusert til det absurde.

Per Henrik Gullfoss

Uttrrykket Reductio ad absurdum (latin for «reduksjon til det absurde») kan spores tilbake til gresk og stammer fra den Eleutiske skole som ble grunnlagt rundt 400 f.v.t.. Argumentet «reduksjon til det umulige», ble ofte brukt av Aristoteles.

Det er en type logisk argument hvor en påstand som medfører et absurd resultat, fører til en forståelse av at den opprinnelige antagelsen må ha vært gal, siden den førte til dette absurde resultat. Dette er også kjent som bevis ved kontradiksjon.

Denne tankegang ble tatt på alvor gjennom hele antikken og sies å ha hevet standarden på argumentene og argumentasjonen i den greske antikken. Platon forsvarer og argumentere for denne tankegangen i mange av sine verker.

La oss for moro skyld prøve denne logiske formelen på den naturvitenskapen som hevder at verden kun er en slags biologisk maskin og at alt som finnes er den fysiske virkelighet. Samtidig skal vi prøve den på en annen teori, som av naturvitenskapen ansees for å være absurd. Nemlig den at Gud skapte verden på seks dager og at menneskene levde på jorden side om side med dinosaurene. Dette virker kanskje som en søkt teori, men flere av de amerikanske presidentkandidatene fra den republikanske siden mente dette. Så alternativet til Trump var muligens en kristen fundamentalist.

La oss begynne med naturvitenskapen.

Utgangspunkt for denne typen naturvitenskap er at virkeligheten slik den eksisterer er et rent fysisk fenomen.

Resultatet av en slik premiss er at følelser og tanker egentlig ikke eksisterer og kun er et produkt av den fysiske fremtoningen av en kropp og en hjerne. Livet har heller ingen annen mening enn en kortvarig fysisk blaff av bevissthet. Kjærlighet blir en ren fysisk konsekvens og har ingen gyldighet eller eksistens i seg selv. Hele universet er da en rent fysisk forekomst. Men denne forekomsten må da ha oppstått av seg selv. Noe som er umulig siden alt i den fysiske verden i følge vitenskapen må ha en årsak som fører til en virkning.

Vi kan med andre ord slå fast at det logiske begrepet «reductio ad absurdum» kan brukes på den delen av naturvitenskapen som utelukker alt annet enn den fysiske virkelighet som eksisterende. Siden alt som finnes sies å måtte ha en fysisk årsak, så blir selve universets tilblivelse en umulighet og absurditet.

Skapte Gud jorden på 6 dager.

De fleste vitenskapsmenn vil være enig med meg i at tanken om at mennesket og dinosauren levde samtidig på jorden som et resultat av forestillingen om at Gud bokstavelig talt skapte jorden på seks dager, før han tok fri, er ganske absurd . Svært mange åndelige mennesker er her enig med vitenskapens konklusjon om at resultatet av disse premissene fører til «reductio ad absurdum.» De samme premissene ligger til grunn for tanken om menneskeskapte klimaendringer er oppspinn, siden det er Gud som ordner den slags.

Jeg synes det er morsomt å se at den rent fysisk evolusjonsvitenskapen i bunn og grunn fører til et like absurd resultat som kristenfundamentalistisk tankegang. Allikevel er det ene hos de fleste nordmenn betrakter som en selvfølgelig sannhet, mens det andre ansees for å være ren og skjære galskap. La oss derfor like godt skjære de to over en kam og innse at begge påstandene faller dødt til jorden på grunn av at selve startpunktet for tankegangen fører til en forståelse av virkeligheten som er redusert til det absurde. 

Hvis jeg med kniven på strupen skulle være nødt til å velge hvilken som er mest absurd av disse to tesene måtte jeg i strid med meg selv og all min innlærte «fornuft» og innsikt måtte erklære at den kristne fundamentalistiske teorien tross alt er mindre absurd enn den vitenskapelige tesen. Siden fundamentet for vitenskapen er bygd på at enhver virkning har en årsak, blir det komplett umulig å se logikken i at den første virkning var helt uten årsak. Ideen om at det finnes en slags superbevissthet som skapte hele universet på seks jordiske dager er også en veldig avansert form for absurd logikk, som overser alle de funnene vitenskapen har gjort opp gjennom årene, men fremstår allikevel mindre usannsynlig enn den vitenskapelige modellen som her er skissert.

Som man beveger seg på denne veien gjennomskuer man stadig flere av de vedtatte sannhetene. Hva er det så som kjennetegner en åndelig søkende bevissthet, som ikke er absurd?  Vitenskapen søkte en gang mot en utvidet forståelse, fordi den gjennomskuet de feilaktige konklusjonene og absurde argumentene som tok utgangspunkt i at jorden var universets sentrum og at man ikke kunne forstå noe av verdens egentlige mening og opprinnelse annet en gjennom Guds ord. De første vitenskapsmenn var alle sammen dypt åndelige og åndelige søkere. Det gjelder folk som Darwin, Newton Galilei, Bruno, Einstein o.s.v. Det som kjennetegner en åndelig søker er at man søker en utvidet bevissthet og dypere sannhet. Det fører til at man gjennomskuer de vedtatt normer, sannheter og dogmer og åpner for en utvidet bevissthet og forståelse av Livet. Det som alltid vil skje for åndelige søkere i ytterkanten av den kollektivt tilgjengelige sannhet er at de kommer på kant med vedtatte sannheter. I dag vil en åndelig søker både være på kant med premissene til gamle skriftbaserte religioner og til naturvitenskapelige dogmer og sannheter.  Som man beveger seg på denne veien gjennomskuer man stadig flere av de sannhetene som er basert på «reductio ad absurdum».

Jeg sier ikke her noe om hva  Sannheten i seg selv egentlig er. Jeg snakker kun om at den åndelige søker stadig vekk vil fjerne stadig mere av spindelvev og mørke som har skjult sannheten med påstander som faller på sin egen urimelighet. Eller som det her er sagt er basert på påstander som kan motbevises gjennom «reductio ad absurdum»: Lykke til på reisen videre med å ekspandere bevisstheten og fjerne spindelvevet som skjuler eksistensens egentlige natur og mening.

Nytt Tarot weekend kurs i Oktober

Tarot kurs i Oslo

Vi har nytt weekend kurs i Oktober!

Tarotkortene brukes til livsveiledning og bevisstgjøring om aktuelle situasjoner og spørsmål i livet. De 78 kortene er delt inn i den store og den lille arkana. Den store arkana dreier seg ofte om de spirituelle og arketypiske temaene de fleste møter på sin livsvei.

Undervisningen vil ta i bruk øvelser, indre reiser ol. for å bli kjent med kortene. En del av læringen vil være å trekke kort på seg selv og andre i ulike typer legg.

 

Spiritualitet er undring

Den spirituelle Undring.

Dagens debatt og vitenskapelige forsøk på å putte det alternative i bås, har ført oss på villspor.
Vi har sittet for lenge på skolebenken og lært at det finnes et riktig svar å finne.

Ekte spiritualitet er ikke først og fremst rettet mot å finne det altomfattende gudommelige svaret som forklarer alt om vår eksistens med to streker under.

Ekte spiritualitet er fylt med undring og forundring. Gjennom undringen opplever vi magien i livet og det utrolig ufattelig at noe overhodet finnes.

Det er undring som fører oss til nye innsikt bevissthet og forståelse. Det er forundringen som åpner våre hjerter og sin og gjør at vi ikke stivne ri en dogmatisk religiøs eller naturvitenskapelig vedtatt sannhet.

Det er undringen og forundringen som gjør oss gjør at vi kan slippe til stadig mere av bevissthetens lys,, slik at vi hele tiden blir mere opplyste.

 

Saturn retrograd

 

  1. Mars til 2. August ( 9. November) 2015

En planet som går retrograd ser ut som den går baklengs når man ser på den fra jorden. Hvis vi hadde stått på solen, så ville alle planetene hele tiden beveget seg fremover på vanlig måte. Det er med andre ord ingen planeter som virkelig går baklengs. Det bare ser ut slik fra vårt ståsted.

Det samme gjelder virkeligheten vi erfarer når en planet er i en retrograd periode. Det kan virke som om det går baklengs, men i virkeligheten går det fortsatt fremover, bare på en litt annen måte enn den vanligste.

 

Saturn er forbundet med hvordan ting faktisk virker i denne fysiske verden av tid og rom.

Saturn krever ansvar, pålitelighet, orden og struktur for at ting skal virke i verden.

I den fysiske verden er Saturn de fysiske lovene som holder ting sammen og som du ikke kommer utenom. Det finnes mirakler, men det er ikke Saturns departement. Saturn handler om at du får etter innsats og at årsak fører til virkning, I indisk mytologi sees Saturn på som Herren over Karma og det unngåelige. Vi kan si at med Saturn er det enormt viktig å lære av sine feilgrep og forstå hvordan saker og ting faktisk virker i den fysiske verden.

Når Saturn går retrograd er det påkrevd at man ikke barer durer frem og tror at alt ordner seg av seg selv. Man må også være mere nøyaktig, ansvarlig og påpasselig enn når den går direkte. Det er mere krevende å rette opp etter feil og tabber og ting som går feil gjør det ofte med større tyngde og grundighet enn når den følger sin vanlige bane over himmelen.

 

  1. Mars til 2. August.

 

Den 14. Mars 2015 går Saturn retrograd på 4 grader + i Skytten

Den 15. Juni går den over i Skorpionens tegn

Den 2. august snur Saturn igjen og begynner å gå direkte på 28 grader i Skorpionen.

Den 19. September går Saturn in i Skyttens tegn

Den 9. November går Saturn over det samme punktet når den først begynte å gå retrograd.

 

Det vil si at hele perioden fra 14. mars og frem til 9. November 2015 er under innflytelse av de kreftene som sette si sving når Saturn går retrograd.

 

Vi kan dele dette inn i fire hovedperioder.

 

Saturn retrograd i Skytten som strekker seg fra 14. mars til 15. Juni

Saturn retrograd i Skorpionen strekker seg fra 15. Juni til 2. August.

 

Saturn direkte, men fortsatt i samme område som den gikk retrograd i Skorpionen

  1. August til 19 September

Saturn direkte i Skytten, men fortsatt i området hvor den gikk retrograd i Skytten.

  1. September til 9. November

 

Saturn retrograd er forbundet med at Saturn virker på en annen måt enn når den går direkte. Når den er direkte kan vi manifestere og skape mere uhindret av det som har vært før. Det å starte helt nye og totalt uprøvde prosjekter når Saturn går retrograd er dermed ingen god ide.

 

Derimot er det en god ide å :

RE-starte Re- Organisere, Re-strukturere RE-parere og RE-orientere seg når Saturn går RE-trograd.

 

Den første perioden som strekker seg fra 14. Mars til 15. Juni med Saturn retrograd i Skytten er forbundet med å reorientere sine planer, visjoner, meninger og mål. Se gjerne at du har samme mål, men trenger å finne nye veier og metoder for å fullbyrde dem. Du trenger å handle i samsvar med de større lovene om hvordan energi virker for å lykkes. Det er også viktig for deg at du virkelig tror på og ønsker det du arbeider med for å få det til. Hvis ikke vil du motarbeide deg selv og spenne bein under deg selv uten helt å se hva du virkelig gjør. Hvis du har fjerne visjoner som aldri blir noe av, så er dette en fin tid å gi slipp på dem. Saturn ber deg om å sette deg mål og ha entusiasme for prosjekter som er gjennomførbare og i samklang med din egen overbevisning og mening. Du bes også om å ta en liten re-orientering rundt hvordan du tenker og reflekterer over livet. Du trenger å gi deg selv tilgang til en sannhet som er i samsvar med virkeligheten og din faktiske situasjon. Denne perioden er som sagt mere orientert mot å få jordet dine tanker, visjoner, idealer og bevissthet, enn mot å få det omgjort til handling.

 

I den andre perioden som strekker seg fra 15. Juni til 2. August er det først og fremst en emosjonell og følelsesmessig Re-orientering og Re- vitalisering som vil gi det beste resultatet.  Saturn beveger seg nå gjennom Skorpionens livsområder.

Den mytologiske forbindelsen med det stedet i Skorpionen hvor Saturn vil snu den 2. august er kjærlighetens tilgivende og frisettende kraft. Dette er ikke en tid hvor det vil fungere å være hardhjertet og rope ut at den som er med på leken må tåle å smake steken. Det vil være som å gi ris til egen bak. Sjelen sier at det er viktig for deg å lære at du kan gripe inn og gjøre noe for andre som følelsesmessig er verre ute enn deg. Gjennom å være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg, vil du i neste omgang generere en energi av kjærlighet som vil strømme mot deg. Tenk mere på hvordan du kan gjøre noe som er verdifullt for andre, enn hvordan du kan få det som du vil og tilfredsstille dine egne behov. Du har ikke ansvar for andres følelser, men du har ansvar for alt du selv er og gjør mot andre. Hold etter beste evne orden og klarhet i ditt eget hjerte. Slik at du kan strekke deg mot en større enhet og ikke fanges av de overmannende kreftene som fra tid til annen strømmer gjennom ditt følelsesliv.  En evne til å stå støtt i seg selv og ta ansvar for egne følelser er den beste måten å håndtere Saturn på i denne perioden.

 

I tidsrommet 2. August til 19 . September går Saturn igjen direkte: Den har snudd og går dermed i de samme sporene for tredje gang. Dette er testen. Klarer du å huske det du har lært om følelsesmessig ansvar og modenhet? Selv når du møter utfordringene under nye omstendigheter og med nye navn? Her dreier det se gom å ha fått en større emosjonell visdom og modenhet, som gjør at du nå kan håndtere nye situasjoner som før var vanskelig for deg.  Har du brukt denne gaven riktig, så er du nå ett mere modent. Selvsikkert, stødig og kjærlighetsfullt menneske enn du var før den retrograde perioden tok til den 14. Mars. Hvis du ikke har lært noe særlig så møter du nå ganske direkte konsekvensen av din egen emosjonelle ubalanse og uansvarlighet. Dette gir deg nok en mulighet til å vokse videre og forandre deg selv til å bli ett sterkere, klarere og mere helstøpt menneske.

 

Den siste og avsluttende stafettetappen på denne retrograde perioden til Saturn er tiden fra 19. september til 9. november. Saturn har fått opp farten og er i normalt luntetrav når den går in i Skytten den 19. september. Når har du ikke lengre tid til å sitte å kjenne på alle følelsene og lure frem og tilbake, Nå fungerer det hvis du spontant er i stand til å følge din indre visdom, visjon og entusiasme. Dette dreier seg om visjon omsatt i fornuftig handling og fungerende praksis. Uansett vil det du gjør nå få konsekvenser. Hvis du har idealer og mål som fører til ubehagelige konsekvenser og ikke spesielt hyggelige resultater, så vil du få dette. Det viktige er med andre ord at dine handlinger og måter du møter den ytre verden og virkeligheten på er i samsvar med dine egne indre verdier og idealer. Hvis alt har fungert etter «planen» så er du den 9.november blitt ett menneske med mere innsikt og visdom. Du er bedre i stand til å skille drømmer fra virkelighet og forstår at idealer egentlig bare har noe for seg når de omsettes i en eller annen form for praksis. Du er i mindre grad avhengig av andres anerkjennelse, meninger og beundring og i større grad i stand til å ta selvstendige avgjørelser basert på egne verdier og virkelighetsoppfatning. Ja du ser rett og slett frem mot å kunne leve i den fysiske virkelige verden som er rundt deg i øyeblikket og samtidig lever fullstendig harmoni med dine egne visjoner, idealer og mål.  Du har forstått at det er hvem du Er som er det viktigste, ikke hva andre tror du holder på å gjøre. Du har sett at det er gjennom å Være den du ER at du kan skape den virkeligheten du ønsker å være en del av.

Solformørkelse ved vårjevndøgn

Solformørkelse I Fiskenes tegn

 

Den tjuende Mars 2015. vil det i Norge være en ganske omfattende solformørkelse, som skjer i siste grad av fiskenes tegn. Som de fleste vet har vi levd i Fiskenes tidsalder fra år 0 og frem til våre dager. Denne solformørkelsen er en del av «gudenes» måte å avslutte denne tidsalderen på. Solformørkelsen

Solformørkelsen vil strekke seg over hele landet. Startpunktet er avhengig av hvor du bor.
Helt i syd ( Kristiansand) vil den starte 09.42. Lengst i nord vil den begynne 10.12 ( Kirkenes)Den vil være på sitt maksimale mellom 10.48 (Kr.sand) og 11. 16 (Kirkenes) Den er over mellom 12. 02 ( Kr sand) og 12. 12 (Kirkenes)

Solen slukes av Månen Før vitenskapen kom på banen og forklarte fenomenet på sin mekanisk vitenskapelige måte var solformørkelser ansett som en magisk og ikke så rent lite skremmende begivenhet.  Du kan tenke deg at når lyset ble «slukt» så kom frykten for mørket frem. Angsten for å miste lyset var jo skremmende både fysisk og psykisk. Vårt sinn og våre følelser er like avhengig av lys og varme som plantene og landbruket er det.

Hvem er du bak fasaden

Når vi har flyttet astrologien over på det indre og energetiske plan, så betyr ikke lengre en solformørkelse at den ytre verden vil kastes ut i mørke, kaos og oppløsning. Det var ofte tilfelle i hin hårde dager når mennesket var mindre «opplyst» og mentalt enn det er i dag.

I dag vil det si at vår ubevisste og emosjonelle side deker over og skygger for vårt indre lys. Det vil si at det setter i gang en periode hvor våre instinkter og ubevisste reaksjoner har en tendens til å slå sterkere inn enn fornuften og det rasjonelle. Dette kan være veldig vanskelig for de som har angst for sine egne følelser og behov for kontroll over verden og menneskene rundt seg. For mennesker som er venner med sine dypere og mere instinktive sider, så kan dette være en fin tid for nye opplevelser og ett dypere møt med hvem man egentlig er bak fasaden.

 

Hvilken rolle spiller du på livets scene? Skurken, helten, den tvilende, tenkeren, drømmeren…….o.s.v.

Denne solformørkelsen er forbundet med ditt bilde av deg selv og arketypen du spiller ut med livet ditt.  Det vil bli nødvendig å se på hvordan du har idealisert andre og dermed satt de på en pidestall og «fratatt» dem deres individuelle personlighet med sine styrker og svakheter. For å vise deg kraften en arketype kan ha på psyken kan vi ta Jesus som eksempel. Hvem han var som person er ikke det viktigste, men hvem han fremstår som i andres bevissthet. Han representerer en arketype som kan kalles. Frelseren. Gudesønnen. Kristusbevissthet og Kjærlighetsbringeren, for å nevne noen. (Andre eksempler på mennesker som har levd ut arketyper med sterkt varierende kvaliteter kan være Mao, Hitler og Florence Nightingale.) Denne solformørkelsen vil si at verden kommer til å måtte ta ett oppgjør med sin dyrking av gamle arketyper. Det vil enten skje gjennom at vi opplever de negative konsekvensene (fundamentalistisk galskap) det kan få for andre når noen lar seg besette av slike arketyper, eller gjennom en positiv erfaring av å kjenne hvordan en mytisk storhet og kraft spiller seg ut gjennom deg som er ett ganske vanlig menneske.

Bli ditt ideelle deg.

Det solformørkelsen oppfordre deg til er å se for deg det største og mest ideelle bildet du kan skape av deg selv, for deretter å begynne å fylle det med dine tanker, følelser og vilje.  På denne dagen er det fint å se på deg selv som ett frø fra ukjent plante som er i ferd med å fødes inn i verden. Det er også uhyre fascinerende å tenke på at denne solformørkelsen skjer på nøyaktig den samme dagen (vårjevndøgn), hvor lyset for første gang i år dekker en større del av døgnet enn natten. Så det er en overgang fra mørke til lys, som begynner med at det gamle lyset viskes ut og blir til en svak skygge, slik at det nye klare og sterke lyset kan fødes og komme inn i verden uten å bære med seg den fortiden og alt det som har vært. Med andre ord. Tid for blanke ark og fargestefter tel.